Thư Viện

Truy Cập

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Phản Ứng Oxi Hóa Khử, Tốc Độ Pư

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Tiến Duật (trang riêng)
  Ngày gửi: 08h:22' 16-07-2013
  Dung lượng: 108.0 KB
  Số lượt tải: 182
  Số lượt thích: 0 người
  PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ –
  CÂN BẰNG HÓA HỌC, TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG.
  Câu 1. Cho biết các phản ứng xảy ra sau:
  2FeBr2 + Br2 2FeBr3 ; 2NaBr + Cl2 2NaCl + Br2 . Phát biểu đúng là
  A. Tính khử của Clmạnh hơn của Br. B. Tính oxi hóa của Br2 mạnh hơn của Cl2.
  C. Tính khử của Brmạnh hơn của Fe2+. D. Tính oxi hóa của Cl2 mạnh hơn của Fe3+.
  Câu 2. Cho dãy các chất và ion: Cl2, F2, SO2, Na+, Ca2+, Fe2+, Al3+, Mn2+, S2-, Cl. Số chất và ion trong dãy đều có tính oxi hóa và tính khử là
  A. 3. B. 4. C. 6. D.5.
  Câu 3. Cho các phản ứng:
  Ca(OH)2 + Cl2 CaOCl2 + H2O ; 2H2S + SO2 3S + 2H2O
  2NO2 + 2NaOH NaNO3 + NaNO2 + H2O; 4KClO3 KCl + 3KClO4.
  Câu 4. Cho phương trình hóa học: Fe3O4 + HNO3 Fe(NO3)3 + NxOy + H2O
  Sau khi cân bằng phương pháp hóa học trên với hệ số của các chất là những số nguyên, tối giản thì hệ số của HNO3 là
  A. 46x – 18y. B. 45x – 18y. C. 13x – 9y. D. 23x – 9y.
  Câu 5. Cho dãy các chất và ion: Zn, S, FeO, SO2, N2, HCl, Cu2+, Cl. Số chất và ion trong dãy đều có tính oxi hóa và tính khử là
  A. 4. B. 6. C. 6. D.7.
  Câu 6. Cho các phản ứng sau:
  (a) 4HCl + PbO2 PbCl2 + Cl2 + 2H2O ; (b) HCl + NH4HCO3 NH4Cl + CO2 + H2O
  (c) 2HCl + 2HNO3 2NO2 + Cl2 + 2H2O; (d) 2HCl + Zn ZnCl2 + H2
  Số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính khử là
  A. 2. B. 4. C.1. D.3.
  Câu 7. Cho dãy các chất: FeO, Fe(OH)2, FeSO4, Fe3O4, Fe2(SO4)3, Fe2O3. Số chất trong dãy bị oxi hóa khi tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng là
  A. 6. B. 5. C. 4. D. 3.
  Câu 8. Cho phản ứng hóa học: Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu . Trong phản ứng trên xảy ra:
  A. sự oxi hóa Fe và sự khử Cu2+. B. sự oxi hóa Fe và sự oxi hóa Cu.
  C. sự khử Fe2+ và sự oxi hóa Cu. D. sự khử Fe2+ và sự khử Cu2+.
  Câu 9. Cho các phản ứng sau:
  14HCl + K2Cr2O7 2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2 + 7H2O; 2HCl + Fe FeCl2 + H2
  16HCl + 2KMnO4 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O; 6HCl + 2Al 2AlCl3 + 3H2
  4HCl + MnO2 MnCl2 + Cl2 + 2H2O. Số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính oxi hóa là
  A. 2. B. 1. C. 4. D. 3.
  Câu 10. Khi cho bột Cu vào dung dịch H2SO4 loãng và NaNO3, vai trò của NaNO3 trong phản ứng là
  A. chất oxi hóa. B. chất khử. C. chất xúc tác. D. chất môi trường.
  Câu 11. Trong phản ứng đốt cháy CuFeS2 tạo ra sản phẩm là CuO, Fe2O3, SO2 thì một phân tử CuFeS2 sẽ
  A. nhường 13e. B. nhận 13e. C. nhường 12e. D. nhận 12e.
  Câu 12. SO2 luôn thể hiện tính khử trong phản ứng với
  A. H2S, O2, nước Brom. B. dd NaOH, dd KMnO4, O2. C. dd KOH, CaO, nước Brom. D. O2, nước Brom, dd KMnO4.
  Câu 13. Để khử ion Fe3+ trong dung dịch thành ion Fe2+ có thể dùng một lượng dư
  A. kim loại Mg. B. kim loại Cu. C. kim loại Ba. D. kim loại Ag.
  Câu 14. Cho các phản ứng sau:
  a) FeO + HNO3 đặc, nóng b) FeS + H2SO4 đặc, nóng c) Al2O3 + HNO3 đặc, nóng
   
  Gửi ý kiến